Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Jaki rodzaj opieki wybrać?

REALIZACJA PROJEKTU

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny:

Oferować będzie zakres usług ułatwiających tę opiekę zarówno na samym początku, jak i w trakcie jej sprawowania. Oczekiwania grupy docelowej z tego zakresu zaspokojone zostaną poprzez organizację indywidualnego wsparcia, które obejmie: usługi koordynatora opieki, doraźne usługi asystentów opieki, teledoradztwo, ze szczególnym nastawieniem na doradztwo telefoniczne. Cały zakres usług z tej kategorii w swojej formie zakłada dopasowanie do indywidualnych potrzeb opiekuna i jego podopiecznego, w zależności od stanu zdrowia osoby niesamodzielnej(Os.N.) towarzyszących chorób oraz rodzaju niepełnosprawności.

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym:

  • psychologiczne, w szczególności: interwencja kryzysowa, praca nad emocjami, wypalenie związane ze sprawowaniem długoterminowej opieki nad osobą niesamodzielną z powodu chorób otępiennych, wsparcie po stracie osoby bliskiej itd.;
  • prawne, w szczególności: prawa i uprawnienia osób zależnych i ich opiekunów, ubezwłasnowolnienie, orzekania o niepełnosprawności, np. prawa do świadczeń – emerytury, renty, świadczeń opiekuńczych, zasiłków itp.;
  • socjalno-ekonomiczne, w szczególności: przedstawienie możliwości świadczenia usług i wsparcia dostępnych w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne;
  • opiekuńcze, w szczególności: porady dotyczące opieki nad osobą niesamodzielną , pomoc w dostosowaniu domu do potrzeb chorego, trening czynności pielęgnacyjnych, w tym przekazanie umiejętności pomocy w codziennych czynnościach życiowych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego:

  • opiekuńcze, w szczególności: opieka nad osobą niesamodzielną , świadczenie usług i poradnictwa opiekuńczego w zakresie treningu czynności pielęgnacyjnych, w tym pomocy w codziennych czynnościach i przekazywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych, pomoc w dostosowaniu domu do potrzeb chorego – zabezpieczenia;
  • fizjoterapeutyczne, w szczególności: rehabilitacja osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych dostosowana do możliwości chorego i warunków w których przebywa;
  • terapeutyczne, w szczególności: dotyczące objaśnienia technik komunikacji, metod pracy, aktywizacji osoby niesamodzielnej, wyjaśniania nietypowych zachowań osoby niesamodzielnej z powodu choroby otępiennej;
  • socjalno-ekonomiczne w szczególności: przedstawienie możliwości świadczenia usług i wsparcia dostępnych w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne.
  • Usługi pielęgniarki i asystentów opieki- Zakres działań pielęgniarki obejmował będzie działania przygotowujące Os.N. w możliwie najkrótszym czasie do samodzielności w chorobie i/lub niepełnosprawności, jak i edukację opiekuna, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu życia i możliwości realizacji codziennych czynność. główną rolą asystentów opieki jest doraźna pomoc opiekunom, przez co rozumie się kontrolę sytuacji życiowej i stanu zaspokojenia potrzeb opiekuna i jego podopiecznego w jego miejscu zamieszkania, wskazywanie rozwiązań w razie wystąpienia problemów opiekuńczych, kontrola wypełniania zaleceń zapisanych w „Indywidualnej Karcie Rodziny”. Dodatkowo rola asystentów sprowadzać się będzie do bycia łącznikiem między opiekunem a instytucjami świadczącymi pomoc Os.N., w tym także finansową.

DZIENNY DOM SENIORA

Centrum zapewniać będzie również dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. Celem tej oferty jest polepszenie funkcjonowania seniorów oraz ich rodzin. Oferta placówki służyć ma aktywizacji seniorów i umożliwiać im funkcjonowanie społeczne. Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowanie szeregu działań na rzecz ich rozwoju ma największe znaczenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Oferta Centrum Seniora skierowana będzie do osób niesamodzielnych powyżej 60 r.ż i (Os.N. 60+) ich opiekunów. W szczególności do osób, u których zauważyć można takie problemy jak: trudności w codziennym życiu, wynikające z obniżenia sprawności psychofizycznej, choroba-pogarszanie się stanu zdrowia, niepełnosprawność, pogarszanie się sytuacji materialnej, poczucie osamotnienia, występowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych-wynikających z braku akceptacji swojej sytuacji zarówno materialnej jak i rodzinnej i zdrowotnej, trudności w organizacji czasu wolnego , problemy w relacjach międzyludzkich-wycofywanie się z życia społecznego. Placówka działa na podstawie statutu. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oferowanych w placówce. Centrum Seniora funkcjonować będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze oraz w uzasadnionych przypadkach także w sobotę. Centrum umożliwi pobyt uczestników min. 8 godz.

Dzienny Dom Seniora czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Usługi świadczone są w Dziennym Domie Senior na ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa, oraz Dziennym Domie Seniora w Laskowej 717 34-602 Laskowa.

W celu uzyskania ,,wytchnienia’’ opiekun może powierzyć pod opiekę osobę niesamodzielną na maksymalnie 8 godzin w ciągu dnia. Z opieki takiej będzie można korzystać bezpłatnie przez okres 36 miesięcy. Dzienny Dom obejmuje wsparciem maksymalnie 10 osób dziennie, przy założeniu, że jednocześnie w Dziennym Domie nie będzie przebywać więcej niż 10 osób. W planie dnia uwzględnione zostaną przerwy: śniadaniowa, obiadowa i podwieczorek.

Rodzaj i sposób świadczenia usług w Centrum Seniora uwzględniać będzie stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia w placówce odbywać się będą w dwóch formach: indywidualnej oraz grupowej. Przyjęte formy pracy mają na celu wielokierunkowe działania ukierunkowane na usprawnienie fizyczne oraz psychiczne uczestników. Centrum Seniora oferować będzie swoim uczestnikom wielowymiarowe formy terapii zajęciowej, ruchowej, uczestnictwo w imprezach integracyjnych i rekreacyjno-turystycznych organizowanych na terenie gminy Limanowa, powiatu limanowskiego oraz miasta Limanowa m.in. w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, który w tym roku uroczyście odbył się na terenie gminy Limanowa.

W celu zapewnienia szerokiego wachlarza usług aktywizacyjno-usprawniających oferta Centrum Seniora obejmować będzie organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych oraz zajęciach ukierunkowanych na uczestnictwo w życiu społecznym. Zajęcia w placówce przeprowadzane będą w dwóch formach: indywidualnej i grupowej. W skład oferty oddziaływań terapeutycznych wchodzić będzie: arteterapia, w tym muzykoterpia (czynna i bierna) z choreoterapią, biblioterapia z elementami poezjoterapii, terapia plastyczna z chromoterapią (leczenie kolorami, barwami), ergoterapia z hortikuloterapią ( terapia poprzez pracę i przebywanie w ogrodzie). Oddziałowując poprzez różne dziedziny arteterapii i zachęcając do twórczego samorozwoju, do działania i tworzenia, stymulowane będą nie tylko umiejętności manualne, sprawność fizyczna czy integracja z grupą, ale zapewni to dotarcie, za pomocą doznań estetycznych oraz komunikatów pozawerbalnych, do sfery emocjonalnej i wolicjonalno-normatywnej osobowości uczestników, do ich podświadomości, co zwiększy trwałość efektów działań terapeutycznych. Prócz tego, zajęcia z tej kategorii , pomogą zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych. Wpłyną na rozwój zdolności, dzięki którym urzeczywistnią się pragnienia i zamierzenia uczestników. Zgodnie z powyższym, w celu realizacji oddziaływań terapeutycznych na najwyższym poziome. Aby zadbać o pełne zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczestników i ich bezpieczeństwo opiekunowie zadbają o ich higienę osobistą, spożywanie posiłków oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych, o ile wskazywał będzie na to ich stan zdrowia. Prócz tego, opiekunowie wraz z zatrudnioną pielęgniarką zadbają o systematyczne przyjmowanie leków oraz regularne badania np. poziomu cukru czy ciśnienia. Co więcej wykwalifikowani opiekunowie zadbają o podmiotowe traktowanie, partnerstwo oraz o pełną akceptację każdego uczestnika. Do działań terapeutycznych, oferowanych w Centrum Seniora, należeć będzie także terapia kulinarna. Ta forma terapii stworzy możliwość współpracy w grupie, wzmocni więzi międzyludzkie. Wspólne gotowanie i degustacja jest istotnym elementem zacieśnienia się zadania Nazwa kosztu więzi grupowych. Oprócz tego w ofercie placówki znajdzie się terapia ruchowa, prowadzona przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę i będzie prowadzona zgodnie z zapotrzebowaniem. Oprócz ćwiczeń ogólnousprawniających i z zakresu kinezyterapii, w skład terapii ruchowej wejdą liczne spacery w formie Nordic Walking oraz ćwiczenia na siłowni plenerowej dostępnej na terenie gminy. . W Centrum Seniora dostępne będą także usługi psychologa, który w przypadku wystąpienia indywidualnych potrzeb, służył będzie radą i wsparciem nie tylko dla samego Os.N. 60 +, ale także dla jego opiekuna. Prócz tego, w ramach terapii grupowej, będzie świadczył usługę terapii reminiscencyjnej.

Nabór prowadzony jest w placówce Centrum Seniora w Laskowej 717 34-602, oraz na ul. Reymonta 1 34-600 Limanowa, oraz w biurze projektu ul. Reymonta 1 34-600 .

Skip to content