Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Wsparcie

Po naciśnięciu przycisku przeglądarka automatycznie pobierze dokument PDF.

INFORMATOR O SYTEMIE WSPARCIA W POWIECIE LIMANOWSKIM

Zadania poszczególnych jednostek, instytucji, placówek i organizacji, które wspierają rodziny i osoby niepełnosprawne bądź niesamodzielne

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Limanowej
ul. Marka 9,34-600 Limanowa
telefon: 184418363
e-mail: pzoon@powiat.limanowa.pl
NIP: 737-17-51-218
Więcej szczegółów: https://bip.malopolska.pl/splimanowa,m,283118,informacje.htm
⦁ realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania,
⦁ posiada uprawnienia organu orzekającego o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień jako instancja I stopnia,
⦁ Przewodniczący Zespołu posiada uprawnienia do wydawania kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom,
⦁ Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta,
⦁ członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
⦁ sprawy rozpatrywane w tut. Zespole:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W Limanowej

ul. Marka 9,34-600 Limanowa
telefon: 183375826
e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl
NIP: 737-17-70- 888
Więcej szczegółów:
https://pcpr-limanowa.pl/niepelnosprawni/
⦁ realizuje na rzecz osób z niepełnosprawnością zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz aktach wykonawczych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej
ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa
Tel :18 3371310
e-mail sekretariat@mops.wlimanowej.pl
NIP: 7371007342
Więcej szczegółów:
http://mopslimanowa.naszops.pl/kontakt-1
⦁ Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
⦁ Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej:
ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna
Tel: (18) 33 10 084
e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl
Więcej szczegółów: http://mops.mszana-dolna.pl/
⦁ przyjazna pomoc skierowana do osób i rodzin w celu poprawy jakości ich życia,
⦁ przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
⦁ aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców,
⦁ wspólne działanie we wzajemnym szacunku i współpracy zarówno z klientami systemu pomocy społecznej, społecznością lokalną, pracownikami, lokalną władzą i innymi instytucjami,
⦁ profesjonalna i skuteczna realizacja zadań statutowych.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Limanowej
ul. Wincentego Witosa 24/26
34-600 Limanowa
tel: +48 18 337 17 07
NIP: 618-105-53-89
e-mail: sekretariat@dpslimanowa.pl
Więcej szczegółów: http://dpslimanowa.pl/o-nas/
⦁ Pobyty całodobowe osób przewlekle somatycznie chorych
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
ul. Rakoczego 9,
34-730 Mszana Dolna
NIP: 737-11-44-961,
tel: 183310154
Więcej szczegółów: https://dpsmszanadolna.pl/o-nas/
⦁ Pobyt całodobowy osób przewlekle psychicznie chorych
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
34 – 623 Szczyrzyc 182
NIP: 737-22-00-532
tel. (18) 33 20 266
Więcej szczegółów: http://dpsszczyrzyc.pl/
⦁ Pobyt całodobowy dla osób przewlekle psychicznie chorych
Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej
34 – 741 Kasina Wielka 448
NIP: 7372062432 
Tel. (18) 33 14 097
Więcej szczegółów: http://www.dpskasinawielka.com.pl/
⦁ Niepubliczny Dom prowadzony przez: „EGIDA” Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych 
typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych
Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej
Raba Niżna 1,
34 – 730 Mszana Dolna
NIP: 735-10-76-707.
Tel: (18) 26 80 242
Więcej szczegółów: http://www.osmola.hg.pl/
⦁ Niepubliczny Dom prowadzony przez: Fundację „Opiekuńczość”.
typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RehStab

ul. Piłsudskiego 53, 34-600 Limanowa
NIP: 7342488132
tel: 600 998 488
e-mail: rehstab@tlen.pl
Więcej szczegółów: https://www.rehstab.pl/
⦁ W 1998 roku została rozpoczęta działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RehStab świadcząc usługi na rzecz pacjentów uzdrowiskowych, szpitalnych, ambulatoryjnych leczących się w ramach świadczeń finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjnych.
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Limanowej
UL. Spacerowa 8, 34-600 Limanowa
Tel: 18 541 50 08
e-mail: biuro@senior.wlimanowej.pl
Więcej szczegółów: 7372206888
https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Senior-Limanowa-1644235562489726/
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” to:
⦁ szeroko pojęta aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
⦁ realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
⦁ możliwość korzystania z  telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu;
⦁ dwudaniowy obiad;
⦁ pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
Ul. Matki Boskiej Bolesnej 10, 34-600 Limanowa
Telefon: 666 451 414
Więcej szczegółów” http://pzeriilimanowa.pl/
⦁ Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu: 1) poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; 2) integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego; 3) reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.
Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
Telefon :18 330 17 00
Więcej szczegółów : https://www.szpitallimanowa.pl/
Skip to content