Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Oferta placówki

RPMP.09.02.03-12-0454/17

Oferujemy Państwu szeroką ofertę kompleksowego programu wsparcia Seniora, jego rodziny oraz Opiekunów Nieformalnych, ze szczególnym nastawieniem na opiekunów osób starszych, borykających się z przewlekłymi chorobami. Celem tej oferty jest polepszenie funkcjonowania seniorów oraz ich rodzin, w tym ich opiekunów. Oferta placówki służyć ma aktywizacji seniorów i umożliwiać im funkcjonowanie społeczne. Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowanie szeregu działań na rzecz ich rozwoju ma największe znaczenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponad to, odciążenie ich opiekunów, może pozwolić na ich uaktywnienie zawodowe, regenerację sił psychicznych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia wydolności opiekuńczej.

Oferujemy szeroką ofertę w celu zapewnienia dużego wachlarza usług aktywizacyjno-usprawniających. Oferta Centrum Seniora obejmować będzie organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych oraz zajęciach ukierunkowanych na uczestnictwo w życiu społecznym. Zajęcia w placówce przeprowadzane będą w dwóch formach: indywidualnej i grupowej. W skład oferty oddziaływań terapeutycznych wchodzić będzie: arteterapia, w tym muzykoterapia (czynna i bierna) z choreoterapią, biblioterapia z elementami poezjoterapii, terapia plastyczna z chromoterapią (leczenie kolorami, barwami), ergoterapia z hortikuloterapią ( terapia poprzez pracę i przebywanie w ogrodzie). Oddziałowujące poprzez różne dziedziny arteterapii i zachęcając do twórczego samorozwoju, do działania i tworzenia, stymulowane będą nie tylko umiejętności manualne, sprawność fizyczna czy integracja z grupą, ale zapewni to dotarcie, za pomocą doznań estetycznych oraz komunikatów pozawerbalnych, do sfery emocjonalnej i wolicjonalno-normatywnej osobowości uczestników, do ich podświadomości, co zwiększy trwałość efektów działań terapeutycznych. Prócz tego, zajęcia z tej kategorii , pomogą zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych. Wpłyną na rozwój zdolności, dzięki którym urzeczywistnią się pragnienia i zamierzenia uczestników. Zgodnie z powyższym, w celu realizacji oddziaływań terapeutycznych na najwyższym poziome. Niezbędne wsparcie merytoryczne świadczone będzie w placówce przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, rehabilitanta, psychologa oraz przez poradnictwo telefoniczne świadczone przez koordynatora opieki. Zakres działań pielęgniarki obejmował będzie działania przygotowujące Os.N. w możliwie najkrótszym czasie do samodzielności w chorobie i/lub niepełnosprawności, jak i edukację opiekuna, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu życia i możliwości realizacji codziennych czynności.

Skip to content