Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu

RPMP.09.02.03-12-0464/19

REGULAMIN REKRUTACJI I REALIZACJI PROJEKTU

pn. Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie 2”


§1

Informacje ogólne

1. Projekt „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie 2” nr RPMP. 09.02.03-12-0464/19 współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

2. Celem projektu jest polepszenie funkcjonowania seniorów oraz ich rodzin, w tym ich opiekunów. Oferta placówki służyć ma aktywizacji seniorów i umożliwiać im funkcjonowanie społeczne. Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowanie szeregu działań na rzecz ich rozwoju ma największe znaczenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponad to, odciążenie ich opiekunów, może pozwolić na ich uaktywnienie zawodowe, regenerację sił psychicznych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia wydolności opiekuńczej. Grupą docelową projektu są osoby niesamodzielne, sami seniorzy, jak i ich rodziny. W projekcie przyjmuje się, iż z oferty Centrum skorzystać będzie mogło min. 10 osób z powiatu z zakresu usług wspomagających osoby niesamodzielne w miejscu zamieszkania i min. 10 osób starszych (i ich rodziny) z powiatu limanowskiego z zakresu dziennej opieki i aktywizacji. Głównymi efektami projektu będzie poprawa organizacji opieki senioralnej poprzez ułatwiony dostęp do informacji i usług z tego zakresu, zachowanie rodzinnych zasobów opiekuńczych-niwelowanie obciążenia obowiązkami, poprawa jakości życia i zdrowia seniora i opiekuna, odroczenie w czasie konieczności opieki instytucjonalnej.

3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura w okresie od 01.09.2020-28.09.2023.

4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

Cel projektu

1. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego programu wsparcia Seniora, jego rodziny oraz osób niesamodzielnych, ze szczególnym nastawieniem na opiekunów osób starszych, borykających się z przewlekłymi chorobami. Stworzenie interdyscyplinarnego systemu ma na celu odciążenie opiekunów, poprawę kompetencji opiekuńczych, podniesienie jakości opieki domowej oraz zapewnienie tej opieki jak najdłużej w lokalnym środowisku, miejscu zamieszkania, w otoczeniu rodziny.

2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie 2” zostały określone w statucie jednostki.

3. W projekcie przyjmuje się, iż z oferty Centrum skorzystać będzie mogło min. 10 osób z powiatu z zakresu usług wspomagających osoby niesamodzielne i min. 10 osób starszych (i ich rodzin) z powiatu limanowskiego z zakresu dziennej opieki i aktywizacji.

4. Podopiecznymi placówki będą osoby niesamodzielne, osoby powyżej 60 roku życia spełniające kryteria rekrutacyjne oraz ich opiekunowie nieformalni.

5. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze (z wyjątkiem okresu przeprowadzenia prac remontowych lub sytuacji awaryjnych), co najmniej 8 godzin dziennie, dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

7. Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie 2” znajduję się w lokalu ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

8. Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów rodzinnych. Wachlarz usług obejmuje usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi aktywizująco – usprawniające oraz usługi wspomagające i umożliwiające funkcjonowanie społeczne. Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowaniu szeregu działań na rzecz ich rozwoju, w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych placówka zapewnia przede wszystkim możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług. Uczestnikom placówki zapewnia się co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie w ramach wyżywienia. Uczestnicy, w razie potrzeby, mają zapewnioną ze strony personelu pomoc przy spożywaniu posiłków. W zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych placówka zapewnia także udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie. Placówka zapewnia usługę dowozu uczestników do i z placówki. W zakresie usług aktywizująco – usprawniających placówka zapewnia m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Działalność w zakresie usług aktywizująco – usprawniających ma na celu wielokierunkowe działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego uczestnika. Zajęcia w placówce odbywają się w formie indywidualnej pracy terapeutycznej oraz zajęć grupowych. Realizacja usług wspomagających polega na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin.

10. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 01.10.2020 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników główny nabór – IV kwartał 2020.

2. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.

3. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

4. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.

5. Ostateczna rekrutacja połączona z weryfikacją kwalifikowalności uczestnika/czki do projektu zostanie przeprowadzona przez członków zespołu projektowego w siedzibie biura Projektu.


§4

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Kryteria formalne – dokumenty weryfikujące:

TYP A – oświadczenie uczestnika o zamieszkaniu, pracy bądź nauce na terenie woj. małopolskiego, – oświadczenie uczestnika/opiekuna faktycznego o pełnieniu opieki nad osobą niesamodzielną, – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby niesamodzielnej lub – zaświadczenie o niepełnosprawności (spełnia-nie spełnia)

TYP B – oświadczenie uczestnika o zamieszkaniu, pracy bądź nauce na terenie woj. małopolskiego, – wiek 60+ na podstawie dokumentu tożsamości, trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (oświadczenie, dokumentacja medyczna, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub zaświadczenie o niepełnosprawności (spełnia – nie spełnia)

2. Uczestnik spełniający warunki kwalifikujące go do udziału w projekcie otrzyma odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższych kryteriów merytorycznych:

Typ A: Kryteria merytoryczne, punktowe, klasyfikujące potencjalnych uczestników projektu pod kątem potrzeby objęcia wsparciem:

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:

a) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zaświadczenie;

b) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością psychiczną, w tym niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – zaświadczenie;

c) osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), w przypadku usług asystenckich i opiekuńczych – oświadczenie;

d) osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ (zakres wsparcia dla tej osoby lub rodziny nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – zaświadczenie;

e) osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych , o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – oświadczenie. – 10 pkt. (waga 1)

2. osoba w wieku 60+ – 5 pkt. (waga 1).

Typ B – Kryteria merytoryczne, punktowe, klasyfikujące potencjalnych uczestników projektu pod kątem potrzeby objęcia wsparciem,

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:

a) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zaświadczenie;

b) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością psychiczną, w tym niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – zaświadczenie;

c) osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – oświadczenie;

d) osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ (zakres wsparcia dla tej osoby lub rodziny nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – zaświadczenie;

e) osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – oświadczenie. – 10 pkt. (waga 1)

Potencjalny uczestnik, oprócz przejścia etapów rekrutacji, będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające np. orzeczoną niepełnosprawność, spełnienie kryterium dochodowego, długotrwałą i ciężka choroba wynikającą z dokumentacji medycznej. Po zweryfikowaniu dokumentów zostanie stworzona lista rankingowa. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej liczby zadecyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik, po uzyskaniu statusu uczestnika, zobligowany jest do podpisania z Wnioskodawcą umowy o przystąpieniu do projektu.


§5

Proces rekrutacji

1. Osoby chętne do udziału w projekcie, składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie internetowej.  

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.

3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem do projektu.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.

5. Spośród osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca (rezygnacja uczestnika) do projektu zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie ze zdobytą punktacją).


§6

Postanowienie końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub zmian w Projekcie.

3. Dokumentację, o której mowa w § 4, listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu (34-600 Limanowa, ul. Reymonta 1).

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Skip to content