Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Warunki uczestnictwa

RPMP.09.02.03-12-0464/19

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Kryteria formalne – dokumenty weryfikujące:

TYP A – oświadczenie uczestnika o zamieszkaniu, pracy bądź nauce na terenie woj. małopolskiego, – oświadczenie uczestnika/opiekuna faktycznego o pełnieniu opieki nad osobą niesamodzielną, – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby niesamodzielnej lub – zaświadczenie o niepełnosprawności (spełnia-nie spełnia)

TYP B – oświadczenie uczestnika o zamieszkaniu, pracy bądź nauce na terenie woj. małopolskiego, – wiek 60+ na podstawie dokumentu tożsamości, trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (oświadczenie, dokumentacja medyczna, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub zaświadczenie o niepełnosprawności (spełnia – nie spełnia)

2. Uczestnik spełniający warunki kwalifikujące go do udziału w projekcie otrzyma odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższych kryteriów merytorycznych:

Typ A: Kryteria merytoryczne, punktowe, klasyfikujące potencjalnych uczestników projektu pod kątem potrzeby objęcia wsparciem:

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:

a) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zaświadczenie;

b) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością psychiczną, w tym niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – zaświadczenie;

c) osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), w przypadku usług asystenckich i opiekuńczych – oświadczenie;

d) osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ (zakres wsparcia dla tej osoby lub rodziny nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – zaświadczenie;

e) osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych , o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – oświadczenie. – 10 pkt. (waga 1)

2. osoba w wieku 60+ – 5 pkt. (waga 1).

Typ B – Kryteria merytoryczne, punktowe, klasyfikujące potencjalnych uczestników projektu pod kątem potrzeby objęcia wsparciem,

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:

a) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zaświadczenie;

b) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością psychiczną, w tym niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – zaświadczenie;

c) osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – oświadczenie;

d) osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ (zakres wsparcia dla tej osoby lub rodziny nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – zaświadczenie;

e) osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – oświadczenie. – 10 pkt. (waga 1)

Potencjalny uczestnik, oprócz przejścia etapów rekrutacji, będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające np. orzeczoną niepełnosprawność, spełnienie kryterium dochodowego, długotrwałą i ciężka choroba wynikającą z dokumentacji medycznej. Po zweryfikowaniu dokumentów zostanie stworzona lista rankingowa. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej liczby zadecyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik, po uzyskaniu statusu uczestnika, zobligowany jest do podpisania z Wnioskodawcą umowy o przystąpieniu do projektu.

Skip to content