Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

O projekcie

Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna

Projekt zakłada utworzenie utrzymanie 30 nowych stacjonarnych oraz 13 miejsc zorganizowanych w formie podwórkowej w celu świadczenia usług społecznych. Aktywność obejmuje działania 2 pedagogów ulicy na terenie Gminy Limanowa poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej „ Bliżej siebie”. W pełni wyposażona, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stanowi wsparcie dzienne, którym objęte będą dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz ich rodziny. Zwłaszcza te dotknięte wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej przebywające w pieczy zastępczej, lub opuszczające ją, oraz osoby wobec których zastosowano środki zwalczania i zapobiegania przestępczości i demoralizacji jak i osoby z niepełnosprawnością.

Godziny świadczenia usług są elastyczne i dostosowane do potrzeb uczestników, od poniedziałku do piątku placówka działa od 8:00 do 20:00, w soboty 8:00 do 14;00. „Bliżej Siebie” to podmiot systemu światy świadczący zajęcia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych takich jak: matematyka, język ojczysty, informatyka, język angielski, język niemiecki, ponadto zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje w postaci lekcji teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych i tanecznych. Placówka zapewnia również zajęcia specjalistyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzięki terapeucie, logopedzie, psychologowi, coachowi, pedagogom oraz socjaterapeucie.

W ramach realizowanych aktywności przewiduje się prace z dzieckiem w oparciu o indywidualny plan wsparcia. IPW będzie realizowany przy współpracy z rodzicami, co w praktyce oznacza równoległą prace z dzieckiem rodzicami i kadrą specjalistów oraz placówkami oświatowymi i pomocowymi. Uczestnikom projektu zapewniony zostanie dojazd do placówki, wyżywienie, spotkania integracyjne, konkursy, wycieczki, dostęp do placu i zabaw siłowni zewnętrznej. „Bliżej Siebie” zapewnia pomoc, ogólny rozwój oraz wsparcie dla dzieci i rodzin dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Skip to content