Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych
Wybory Samorządowe 2024

Regulamin rekrutacji

RPMP.09.02.03-12-0454/17

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU
Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie”

ZASADY OGÓLNE

§1

1. Projekt „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie” współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w ramach 9 Region spójny społecznie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa

2. Celem projektu jest polepszenie funkcjonowania seniorów oraz ich rodzin, w tym ich opiekunów. Oferta placówki służyć ma aktywizacji seniorów i umożliwiać im funkcjonowanie społeczne. Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowanie szeregu działań na rzecz ich rozwoju ma największe znaczenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponad to, odciążenie ich opiekunów, może pozwolić na ich uaktywnienie zawodowe, regenerację sił psychicznych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia wydolności opiekuńczej. Grupą docelową projektu są ON, sami seniorzy jak i ich rodziny. W projekcie przyjmuje się, iż z oferty Centrum skorzystać będzie mogło min. 30 osób z powiatu z zakresu usług wspomagających ON i min. 10 osób starszych (i ich rodziny) z gminy Limanowa z zakresu dziennej opieki i aktywizacji. Głównymi efektami projektu będzie poprawa organizacji opieki senioralnej poprzez ułatwiony dostęp do informacji i usług z tego zakresu, zachowanie rodzinnych zasobów opiekuńczych-niwelowanie obciążenia obowiązkami, poprawa jakości życia i zdrowia seniora i opiekuna, odroczenie w czasie konieczności opieki instytucjonalnej. Powstaną dwa budynki: Punt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Dzienny Dom Opieki i Aktywizacji Osób Starszych „Bliżej Siebie

3. Projekt realizowany jest przez P.H.U. Midrew Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura w okresie od 2.11.2020-30.06.2023

4. Punkt rekrutacyjny – Biuro Projektu zlokalizowane jest w budynku Przedszkola Słoneczko, ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.

§2

1. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego programu wsparcia Seniora, jego rodziny oraz ON, ze szczególnym nastawieniem na opiekunów osób starszych, borykających się z przewlekłymi chorobami. Stworzenie interdyscyplinarnego systemu ma na celu odciążenie opiekunów, poprawę kompetencji opiekuńczych, podniesienie jakości opieki domowej oraz zapewnienie tej opieki jak najdłużej w lokalnym środowisku, miejscu zamieszkania, w otoczeniu rodziny

2. Organizacja pracy i zasady funkcjonowania domu seniora i centrum opiekuna faktycznego zostały określone w statucie jednostki.

3. W projekcie przyjmuje się, iż z oferty Centrum skorzystać będzie mogło min. 30 osób z powiatu z zakresu usług wspomagających ON i min. 10 osób starszych (i ich rodziny) z gminy Limanowa z zakresu dziennej opieki i aktywizacji.

4. Uczestnikami placówki będą osoby powyżej 60 roku życia spełniające kryteria rekrutacyjne, oraz opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych.

5. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze ( z wyjątkiem okresu przeprowadzenia prac remontowych lub sytuacji awaryjnych), co najmniej 8 godzin dziennie, dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

7. Lokalizacja do realizacji zadań Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie” znajduję się ul. Reymonta 1 Limanowej, oraz Laskowej 717.

8. Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów rodzinnych. Wachlarz usług obejmuje usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi aktywizująco – usprawniające oraz usługi wspomagające I umożliwijące funkcjonowanie społeczne .Stymulowanie osób starszych w kierunku aktywności i podejmowaniu szeregu działań na rzecz ich rozwoju, w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych placówka zapewnia przede wszystkim możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług. Uczestnikom placówki zapewnia się co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie w ramach wyżywienia. Uczestnicy, w razie potrzeby, mają zapewnioną ze strony personelu pomoc przy spożywaniu posiłków. W zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych placówka zapewnia także udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie. Placówka zapewnia usługę dowozu uczestników do i z placówki. W zakresie usług aktywizująco – usprawniających placówka zapewnia m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Działalność w zakresie usług aktywizująco – usprawniających ma na celu wielokierunkowe działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego uczestnika. Zajęcia w placówce odbywają się w formie indywidualnej pracy terapeutycznej oraz zajęć grupowych. Realizacja usług wspomagających polega na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

§3

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 1.03.2020 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci, główny nabór – II kwartał 2020.

2. Rekrutacja będzie przebiegała według kryteriów rekrutacji i kolejności zgłoszeń.

3. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

4. Regulamin rekrutacji uczestników i realizacji projektu dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu

5. Ostateczna rekrutacja połączona z weryfikacją kwalifikowalności uczestnika/czki do projektu zostanie przeprowadzona przez członków zespołu projektowego w siedzibie biura Projektu.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§4

l. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

a)Punkt Informacyjno-Konsultacyjny opiekun nieformalny osoby niesamodzielnej zamieszkujący woj. małopolskim, powiat limanowski

b)Dzienny Dom Opieki i Aktywizacji Osób Starszych- wiek 60+, zamieszkanie w woj. małopolskim, gmina osoba niesamodzielna

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:

Centrum Opiekuna Faktycznego:

a) Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu województwa małopolskiego (powiat limanowski)
c) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności , zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne, osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ, osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych , o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Dzienny Dom Opieki i Aktywizacji Osób Starszych:

a)Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu województwa małopolskiego (powiat limanowski)

c) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności , zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne, osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ, osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych , o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

3. Kryteria dodatkowe:

a) dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego co najmniej: określenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia, niezbędnych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika oraz określenie dopuszczalnych form usprawnienia ruchowego lub ograniczeń w tym zakresie.

§5

1. Osoby chętne do udziału w projekcie, składają w Biurze Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru dostępnego w Biurze Projektu i na stronie  https://www.blizej-siebie.eu/csiof/rekrutacja-i-dokumenty-do-pobrania/

2. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator projektu.

3. Nabór zakończy się przekazaniem informacji o zakwalifikowaniu się lub nie kandydata do udziału w projekcie i przyjęciem do projektu.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie – umowy i podpisanie jej, pisemne wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach zajęć, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ankiet monitoringowych i innych dokumentów koniecznych do procesu monitoringu.

5. Spośród osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca (rezygnacja uczestnika bądź rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego), do przedszkola zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie ze zdobytą punktacją).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego..

3. Dokumentację, o której mowa w § 4, listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu (34-600 Limanowa, ul. Reymonta 1).

Skip to content