Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Warunki uczestnictwa

RPMP.09.02.03-12-0454/17

Kryteria formalne, umożliwiające dostęp do udziału w projekcie:

a) Oświadczenie o zamieszkiwaniu województwa małopolskiego (powiat limanowski)

b) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności , zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne, osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ, osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych , o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

c) Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

a)Punkt Informacyjno-Konsultacyjny opiekun nieformalny osoby niesamodzielnej zamieszkujący woj. małopolskim, powiat limanowski

b)Dzienny Dom Opieki i Aktywizacji Osób Starszych- wiek 60+, zamieszkanie w woj. małopolskim, gmina osoba niesamodzielna

2. Dokumenty konieczne do przedstawienia w procesie rekrutacji:

Centrum Opiekuna Faktycznego:

a) Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu województwa małopolskiego (powiat limanowski)
c) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności , zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne, osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ, osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych , o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Dzienny Dom Opieki i Aktywizacji Osób Starszych:

a)Formularz zgłoszeniowy;
b) Oświadczenie o zamieszkiwaniu województwa małopolskiego (powiat limanowski)

c) Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności , zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnościami i osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobą samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o której mowa w Ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne, osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ, osoba, rodzina lub środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych , o której mowa w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Skip to content