Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

PHU MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna Michura realizuje projekty:

1. „Bliżej Siebie” - Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego
2. „Bliżej Siebie” - Placówka Opiekuńczo Edukacyjno Środowiskowo Socjoterapeutyczna
3. Zespół Poradni Psychologiczno – Psychiatryczno -Logopedyczno – Fizjoterapeutycznych

Poradnik opiekuna

RPMP.09.02.03-12-0454/17

WYBRANE OBSZARY POTRZEB OSÓB W OKRESIE STARZENIA SIĘ

Struktura ludzkich potrzeb przedstawiana jest w postaci piramidy Maslowa. Poszczególne piętra piramidy obrazują hierarchię ważności danego typu potrzeb i dążeń. Dolne poziomy piramidy zarezerwowane są dla najbardziej podstawowych i najpilniejszych potrzeb człowieka takich jak zaspokojenie głodu, zachowanie życia. Na wyższych poziomach piramidy Maslowa znajdują się potrzeby, które człowiek zaczyna odczuwać dopiero wówczas, gdy zaspokoi potrzeby podstawowe. Na najwyższym poziomie znajduje się potrzeba samorealizacji.

Cztery pierwsze (licząc od podstawy) poziomy piramidy to:

  • potrzeby fizjologiczne,
  • potrzeba bezpieczeństwa,
  • potrzeba przyjaźni i miłości,
  • potrzeba bycia szanowanym.

Potrzeby seniorów są takie jak potrzeby każdego człowieka, jednak potrzeby podstawowe i wyższego rzędu u seniorów różnią się w aspekcie zaspakajania od potrzeb ludzi młodszych. Różnice wynikają zarówno ze stanu posiadania (doświadczenia i dóbr materialnych) osób starszych, jak też ich sprawności.

Jednocześnie należy pamiętać, że zaspokojone potrzeby fizjologiczne i potrzeba bezpieczeństwa będą generowały potrzeby wyższego rzędu. Potrzeby wyższego rzędu w odniesieniu do ludzi starych:

  • potrzeba przynależności to zapewnienie seniorowi poczucia bliskości;
  • potrzeba szacunku, uznania i przydatności to stworzenie możliwości rozwijania istniejących już zainteresowań lub ich rozbudzania;
  • potrzeby poznawcze to m.in. rozmowa, czytanie prasy, książek;
  • potrzeby estetyczne to potrzeba obcowania ze sztuką, aktywność artystyczna, estetyka ubioru, otoczenia itp.;
  • potrzeba samorealizacji to pozwalanie seniorowi na wykonywanie czynności, które sam chce zrobić;
  • potrzeby duchowe to zainteresowanie sprawami duchowymi.
Skip to content